ಮಹಿಳೆಯರು ದಿ.ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.

Indira_Gandhi_birthday_04Indira_Gandhi_birthday_05Indira_Gandhi_birthday_06Indira_Gandhi_birthday_07Indira_Gandhi_birthday_02Indira_Gandhi_birthday_03