ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.23: ಬಲ್ಮಠದ ಶಾಂತಿ ಕಥೆಡ್ರಲ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೊಬೊ.

sendoff_prgm_02_2014_09_23