ಮಂಗಳೂರು,ಸೆ.30: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.

employes_ P.F_ Fund_16employes__P.F__Fund_02employes__P.F__Fund_03employes__P.F__Fund_04employes__P.F__Fund_11employes__P.F__Fund_12employes__P.F__Fund_15employes__P.F__Fund_17employes__P.F__Fund_18employes__P.F__Fund_19employes_ P.F_ Fund_01employes_ P.F_ Fund_05employes_ P.F_ Fund_06employes_ P.F_ Fund_08employes_ P.F_ Fund_09employes_ P.F_ Fund_10employes_ P.F_ Fund_13employes_ P.F_ Fund_14